Czech English German Russian Spanish

Průvodce podáním žádosti o dotaci

1. Zpracování odborného posudku

Splnění podmínek Programu je nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického posudku. Projektovou dokumentaci mohou zpracovávat pouze osoby s příslušnou autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, které jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) nebo České komory architektů (ČKA). Seznamy autorizovaných osob jsou zveřejněny na internetových stránkách ČKAIT a ČKA.

Odborný posudek může vypracovat pouze energetický specialista s příslušným oprávněním ke zpracování energetických auditů a posudků. Seznam energetických specialistů je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

2. Projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem

Je vhodné Váš stavební záměr na základě vypracovaného odborného posudku projednat s příslušným stavebním úřadem.

3. Vyplnění krycího listu technických parametrů

Nezbytnou přílohou pro podání žádosti o podporu je mimo jiné krycí list technických parametrů, který obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Krycí list technických parametrů musí být řádně vyplněn a podepsán vámi a zpracovatelem odborného posudku.

4. Vyplnění elektronické žádosti o podporu

Po zahájení příjmu žádostí, jehož termín je stanoven ve Výzvě k podávání žádostí, proveďte elektronickou evidenci žádosti o podporu do informačního systému, který je dostupný na internetových stránkách http://www.nzu2013.cz.

Pro správné elektronické podání žádosti budete potřebovat údaje z odborného posudku, které jsou zapsané v krycím listu technických parametrů. Podání žádosti o podporu bez znalosti těchto údajů, na základě kterých je stanovena výše podpory, není možné.

Informační systém průběžně sleduje aktuální stav vyčerpanosti prostředků pro danou výzvu. V případě, že dojde k vyčerpání prostředků, upozorní vás informační systém, že žádost o podporu již nelze podat.

5. Doručte Fondu žádost o podporu včetně povinných příloh

Po úspěšné evidenci žádosti o podporu do informačního systému vytiskněte a podepište systémem vygenerované písemnosti a spolu s dalšími přílohami je doručte na adresu Státního fondu životního prostředí nejpozději do osmi kalendářních dní ode dne elektronické evidence.

6. Kontrola žádosti

Úředníci Státního fondu životního prostředí provedou kontrolu vámi doručené žádosti o podporu a jejích příloh. Provádí se kontrola formální správnosti a úplnosti a následně kontrola věcné správnosti. V případě nedostatků budete písemně vyzváni k jejich odstranění, a to pouze jedenkrát v každém kroku kontroly.

7. Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Následuje pak rozhodnutí o poskytnutí podpory, o němž budete vyrozuměni.

8. Zajistěte si odborný technický dozor

Jelikož realizace opatření bude v případě přiznání podpory spolufinancována z veřejných prostředků, je vaší povinností zajistit odborný technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Vzor smlouvy s odborným technickým dozorem stavebníka je k dispozici na internetových stránkách programu. Na odborný technický dozor můžete samozřejmě také dostat státní podporu.

9. Zvolte si konkrétní materiály a dodavatele

Na základě návrhu jednotlivých opatření v odborném posudku si zvolte konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele. Při realizaci opatření musí být instalovány pouze materiály, výrobky anebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií. Neplatí to ale při žádosti o podporu na výstavbu nízkoenergetických domů.

Zvolené výrobky a materiály musí svými parametry odpovídat alespoň parametrům uvedeným v odborném posudku, v opačném případě bude nutné při doložení dokumentů prokazující realizaci opatření doložit aktualizovaný odborný posudek, který prokáže splnění podmínek pro poskytnutí podpory.

Realizaci opatření musí provést pouze osoba uvedená v Seznamu odborných dodavatelů, který najdete na webových stránkách programu.

10. Vlastní realizace opatření

Zrealizujte stavební záměr dle schváleného odborného posudku. Realizaci musíte dokončit nejpozději do konce doby účinnosti Rozhodnutí o poskytnutí podpory. Tato doba účinnosti je uvedena v s písemném Vyrozumění o Rozhodnutí o poskytnutí podpory.

11. Závěrečné vyhodnocení žádosti

Doložte Fondu řádné ukončení realizace předložením dokumentů specifikovaných v Příloze č. II/9 Směrnice MŽP č. 9/2013.

Fond provede kontrolu předložených písemností a v případě zjištěných nedostatků vás vyzve písemně k jejich odstranění. Na odstranění nedostatků vám Fond poskytne přiměřenou lhůtu. Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, může být další administrace vaší žádosti o podporu ukončena.

12. Smlouva o poskytnutí podpory

Vyhodnotí-li úřady žádost jako bezchybnou a řádně zrealizovanou, uzavře se žadatelem Smlouvu o poskytnutí podpory. Tato smlouva obsahuje zejména popis realizovaných opatření, podmínky, za kterých se podpora poskytuje, maximální výši a formu podpory, účel použití, lhůty a způsob čerpání podpory, lhůty a podmínky vrácení zadržovaných nebo neoprávněně čerpaných prostředků, důvody pro odstoupení od Smlouvy.

Po podpisu doručte smlouvu zpět v termínu do 30 kalendářních dnů od převzetí smlouvy.

13. Výplata dotace

SFŽP provede výplatu dotace na váš bankovní účet nejpozději do 90 dní ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory.

Zdroj a další informace: www.nzu2013.cz