Czech English German Russian Spanish

Reference

Základní škola Bystřice

Školský areál tvoří stará škola a nové areály.

Ve staré škole je instalované tepelné čerpadlo země – voda typ Waterkotte DS 5231.3, primární zdroj tvoří 12 stodvacetimetrových vrtů, vrty jsou svedeny do dvou šachet, ty jsou propojeny polyetylenovým potrubím do strojovny tepelného čerpadla. TČ slouží k vytápění objektu a ohřevu TUV.

V novém areálu je instalované tepelné čerpadlo voda – voda typ OWWP140-2, primární zdroj opět tvoří suché vrty (původně spodní voda). Tepelné čerpadlo slouží jako zdroj tepla pro nové areály, k ohřevu TUV a jako zdroj tepla pro vzduchotechniku kuchyně, doplňkovým zdrojem je elektrokotel.

Otopnou soustavu ve všech budovách tvoří litinová článková tělesa přizpůsobená na nízkoteplotní spád, původní rozvody byly pouze doplněny.

Kontakt: MÚ Bystřice, starosta p. Miroslav Rohel, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice u Benešova, tel.: 317 793 217.


Plavecký bazén Litoměřice

Jedná se o zdroj tepla pro ohřev TUV a bazénové vody a využití pro VZT. Nainstalována jsou tři tepelná čerpadla voda – voda typu Waterkotte DS 5162.3, DS 5051.3 a DS 5025.3, jedna studna je čerpací, dvě zasakovací.

Pro ohřev TUV a ohřev bazénové vody slouží TČ DS 5162.3, především je využíváno odpadní teplo z provozu sprch a bazénové technologie, teplo z vrtu slouží jako doplňkové. Zařízení kryje 100% potřeby dohřevu bazénové vody a ohřevu TUV.

Dvě menší čerpadla jsou využita pro vzduchotechniku, využívají odpadní teplo odváděné ze vzduchu vzduchotechnického zařízení.

Kontakt: Plavecký bazén Litoměřice, vedoucí plaveckého bazénu p. Fröhlich, Daliborova 7, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 731 966


RYBENOR s.r.o.

V novém závodě na zpracování rybích produktů v Mlékojedech jsou nainstalována 2 tepelná čerpadla DS 6485.3 jako zdroje chladu se souhrnným chladicím výkonem 467,9 kW. Vlastní chlazení provozních místností je provedeno chladicími jednotkami typu AREO, které jsou zapojeny do dvou okruhů s rozdílnými teplotními úrovněmi.

Získané kondenzační teplo slouží k vytápění provozních a administrativních prostor závodu, k dispozici je topný výkon 2 x 419 kW. Jako záložní zdroj primárního tepla v době nižší potřeby chladu slouží spodní voda ze dvou čerpacích studní.

Kontakt: RYBENOR s.r.o., p. Petr Eigler, Žalhostice čp. 70, PSČ 411 01, tel. 416 733 172


REMERX s.r.o.

 Tepelné čerpadlo DS 6299.4 je nasazeno jako zdroj chladu o výkonu 146 kW pro chlazení eloxovacích van v nové galvanizovně firmy REMERX v průmyslovém areálu ve Slavičíně. Odebrané teplo z chlazených lázní je využito pro vytápění van moření a odmašťování. Využívaný topný výkon je 163 kW, výstupní teplota topné vody dosahuje 65°C.

Kontakt: REMERX s.r.o., p. Antonín Remeš, Lipová č.e. 0248, průmyslový areál, 763 21 Slavičín, tel. 577 310 023


SČVK – Úpravna vody Meziboří

 Na úpravně vody je nainstalováno tepelné čerpadlo DS 5072.3 o tepelném výkonu 50,6 kW. Zdrojem tepla je pitná voda z úpravárenského rozvodu. Primární část je zhotovena z materiálů, které vyhovují hygienickým požadavkům.
 Tepelné čerpadlo slouží k vytápění provozní budovy úpravny.

Kontakt: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Ing. Jan Heřmanský, Školní 14, 415 01 Teplice, tel.: 417 816 503


Polyfunkční dům Ústí nad Labem

 Ve víceúčelové budově na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem je instalováno tepelné čerpadlo DS 5109.3 o topném výkonu 101,8 kW a chladicím výkonu 72,3 kW. Pro zvýšení účinku chlazení je dále nainstalován mařič tepla. Zdrojem tepelné energie je pitná voda z vodovodního řadu.
 Otopná soustava je provedena jako kombinace podlahového vytápění (systém kapilárních rohoží) a fan-coilových jednotek.Toto provedení umožňuje chlazení místností v letních měsících bez potřeby dalších zařízení.

Kontakt: Ing. Vladimír Vydra, tel. 602 621 622


Hotel Partizán Tále, Slovensko

 V hotelu Partizán je instalováno tepelné čerpadlo DS 5164.4 s tepelným výkonem 103,1 kW. Tepelné čerpadlo ohřívá teplou užitkovou vodu v zásobnících s kapacitou 7 000 litrů. Primární teplo získává z pramene vzdáleného

Kontakt: Hotel Partizan, Bystrá 108, Tále, 977 65 Brezno, Slovensko, Ing. Miloslava Kičová, tel. +421(0)486 308 500


Areál firmy C connect Velvary

 Ve výrobním areálu je instalováno tepelné čerpadlo DS 5089.3 o topném výkonu 61,1 kW s doplňkovým elektrokotlem. Primárním zdrojem tepelné energie je 8 vrtů o hloubce 110 m.
 V letních měsících je výrobní hala dochlazována pouze s využitím chladicího výkonu vrtů, energie je předávána do haly prostřednictvím výměníku VZT.

Kontakt: C connect s.r.o., p. Jaroslav Frič, Velvary č.p. 243, PSČ 273 24, tel. 315 761 066


ZZS Litoměřice

 Zdrojem tepla pro vytápění objektu a celoroční ohřev TUV je tepelné čerpadlo země-voda DS 5043.3, o jmenovitém výkonu 30,7 kW, v kombinaci s doplňkovým elektrokotlem o jmenovitém výkonu 18 kW. Tepelné čerpadlo odebírá teplo zemské kůry ze 4 vrtů hlubokých 96 m. Vrty jsou umístěny pod parkovací plochou.

Kontakt: Krajský úřad Ústeckého kraje, investiční odbor, Ing. Zdeněk Teufel, tel. 475 657 183


Obcanske sdruzení JURTA

 V areálu chráněných dílen jsou nainstalována 2 tepelná čerpadla, DS 5043.3 o výkonu 30,7 kW, primárním zdrojem jsou zemní vrty s tepelným výměníkem, doplňkovým zdrojem tepla je elektrokotel 24 kW, a DS 5014.3 o výkonu 11 kW se zemním kolektorem.
 Na střeše objektu „stodola“ je nainstalováno 6 solárních panelů s absorbční plochou 2,14 m2 pro ohřev teplé užitkové vody.

Kontakt: Občanské sdružení Jurta, Pěší 9, Děčín 33 - Nebočady, Ing. David Landsperský, tel. 412 547 600